COLLECTION

 コトータケヒコが収集した農民画コレクションです。

金山農民画院画師の作品

張新英 Zhang Xin Ying (1933-)
陳芙蓉 Cheng Fu Rong(1926-)
曹金英 Cao Jing Ying (1936-)
曹秀文 Cao Xiu Wen (1956-)
朱素珍 Zhu Su Zhen (1942-)
王金喜 Wang Jin Xi (1954-)
季 芳 Ji Fang (1959-)
陸永忠 Lu Yong Zhong (1970-)
張婉英 Zhang Wan Ying (1939-)
怀 明富 Huai Ming Fu (1951-)
邵其華 Shao Qi Hua (1965-)
朱永金 Zhu Yong Jin (1954-)
曹金根 Cao Jin Gen (1969-)
王阿妮 Wang A' Ni (1973-)
楊コ良 Yang De Liang (1930-)
陸学英 Lu Xue Ying (1969-)
陶林平 Tao Ling Ping (1964-)
張美玲 Zhang Mei Ling (1969-)
陳コ華 Chen De Hua (1937-)
戚藕弟 Qi Ou' Di (1964〜)

その他の農民画家の作品

陳木雲(Chen Mu Yun) 
陳富林(Chen Fu Lin)
陳衛雄(Chen Wei Xiong)
陳恵芳(Chen Hui Fang)  
高風(Gao Feng)
邱建国(Qiu Jian Guo)  
阮四娣(Ruan Si Di) 
沈小妹(Shen Xiao Mei) 
盛璞(Sheng Pu)
宋金其(Song Jin Qi) 
徐恵芳(Xu Hui Fang)
徐桂宝(Xu Gui Bao)
姚喜平(Yao Xi Ping)
張美紅(Zhang Mei Hong)
趙龍観(Zhao Long Guan)  
朱希(Zhu Xi)